«ЗМІНИ ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 «АКВАПРОМГРУП»

Протокол № 2

від «24» травня 2018 року

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«АКВАПРОМГРУП»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ідентифікаційний код – 41556132

м. Київ – 2018 р.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АКВАПРОМГРУП»  (далі – Організація) є добровільною, недержавною, неприбутковою громадською організацією, що об’єднує на добровільних засадах громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод, мети та напрямів діяльності, передбачених цим Статутом.

1.2. Організація здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її членів, гласності, добровільності та самоврядування.

1.3. Організація має статус юридичної особи, який набуває з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку.

1.4.   Організаційно-правова форма Організації – громадська організація.

1.5. Організація в своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про громадські об’єднання», та іншими нормативно-правовими актами прийнятими відповідно до цього Закону, а також цим Статутом.

1.6. Організація має право реалізовувати свою мету (цілі) з іншими громадськими об’єднаннями шляхом укладення з ними на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення відповідно до чинного законодавства громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законами України.

1.7. Організація поширює свою діяльність на територію всієї України.

1.8.  Найменування Організації українською мовою:

 • Повне найменування: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АКВАПРОМГРУП»
 • Скорочене найменування: ГО «АКВАПРОМГРУП»

1.9. Назва Організації англійською мовою:

 • Повна назва: «AQUAPROMGROUP»
 • Скорочена назва: «APG»
 1. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

   2.1. Основною метою діяльності Організації є популяризація, підтримка та розвиток технологій вирощування аквакультури в умовах замкнутого водопостачання, збереження реабілітаційної, рекреаційної галузей рибальства, створення умов членам Організації для ведення аматорського рибальства, а також захист законних спортивних, екологічних, культурних, економічних,  інших прав та інтересів своїх членів та інших осіб.

2.2. Предметом діяльності Організації є забезпечення взаємодії членів Організації та захист спільних (майнових і немайнових) інтересів в сфері розвитку аквакультури (рибництва), підтримка розвитку інноваційних технологій в Україні в сфері рибництва, насамперед технології Установок Замкнутого Водопостачання (УЗВ).

      2.3. Для досягнення своєї мети Організація ставить перед собою наступні напрями діяльності:

2.3.1. Участь в розробці та сприяння реалізації державних програм спільно з органами державної влади, органами місцевого самоврядування та іншими організаціями по усіх питань, що сприяють розвитку акваферм, а також в установленому чинним законодавством порядку виконання державного замовлення з імпортозаміщення сільськогосподарських продукції і техніки;

2.3.2. Участь в інтересах членів Організації у підготовці нормативно-правових і нормативних актів, що регулюють діяльність у сфері товарної аквакультури і збереження водних біологічних ресурсів;

2.3.3. Моніторинг законодавства України в області рибного господарства і надання правової допомоги членам Організації при здійсненні аналізу змін у чинному законодавстві;

2.3.4. Сприяння членам Організації в розробці та застосуванні українських технологій вирощування кларієвого сома та інших аквакультур;

2.3.5. Розробка і реалізація системи заходів щодо підвищення якості і попиту продукції аквакультури, виробленої членами Організації, включаючи впровадження передових і екологічно безпечних технологій виробництва, переробки, зберігання, транспортування та вивезення за кордон зазначеної продукції;

2.3.6. Сприяння діяльності правоохоронних та контролюючих органів щодо запобігання незаконного добування (вилову) водних біологічних ресурсів, а також нелегального обороту водних біоресурсів і виготовленої з них продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках;

2.3.7. Представництво інтересів членів Організації та їх захист в органах виконавчої влади, інших органах державного нагляду (контролю) та управління, в тому числі в частині дотримання прав і законних інтересів малого і середнього підприємництва;

2.3.8. Оспорювання від свого імені в установленому законом порядку актів, рішень і (або) дій (бездіяльності) державних органів, інших організацій, що порушують права і інтереси Організації, її членів або створюють загрозу такого порушення;

2.3.9. Надання правової та інформаційної підтримки членам Організації в реалізації інвестиційних проектів, в установленому чинним законодавством порядку розробка і реалізація спільних програм;

2.3.10. Здійснення консультативної допомоги щодо оформлення документів, підготовки заяв і звернень до органів виконавчої влади, наглядових (контролюючих) органів, судів, регіональних і місцевих органів влади, інших організацій;

2.3.11. Здійснення видавничої діяльності, включаючи видання і поширення наукових посібників, брошур, буклетів та аналогічних публікацій, видання звукозаписів, інші види видавничої діяльності, передбачені та дозволені законодавством для неприбуткових організацій, без мети отримання прибутку від такої діяльності;

2.3.12. Створення галузевої інформаційної бази і підготовка на її основі довідково-аналітичних та інформаційних матеріалів для сприяння виробленню загальної концепції розвитку рибного господарства, охорони водних біологічних ресурсів і середовища їх проживання, надання доступу членам Організації до зазначеної бази для проведення самостійних розробок;

2.3.13. Дослідження, в тому числі наукове, кон’юнктури ринку збуту продукції аквакультури, соціально-економічних, санітарних і екологічних факторів рибництва;

2.3.14. Сприяння членам Організації у встановленні ділового співробітництва та представлення їх інтересів в міжнародних рибогосподарських організаціях;

2.3.15. Організація і проведення заходів, пов’язаних з обміном досвідом, публікація результатів в науково-технічних виданнях;

2.3.16. Проведення навчальних семінарів за участю фахівців для працівників сфери рибних господарств, проведення навчальних заходів щодо юридичних, маркетингових, технічних, екологічних і інших методик роботи, без мети отримання прибутку від такої діяльності;

2.3.17. Проведення науково-дослідних, методологічних і програмних робіт в інтересах членів Організації;

2.3.18. Організація і проведення спільних громадських заходів в тому числі у вигляді конференцій, виставок, ярмарків, надання допомоги пенсіонерам, інвалідам, ветеранам бойових дій, сприяння святкуванню професійних свят, проведенню спортивних заходів;

2.3.19. Забезпечення гласності в діяльності Організації, участь в роботі засобів масової інформації, сприяння розвитку галузевих засобів масової інформації;

2.3.20. Виховання у членів Організації та інших осіб дбайливого ставлення до природи та її багатств;

2.3.21. Проведення пропаганди охорони природи, раціонального використання природних ресурсів, передового досвіду ведення риболовного спорту та любительської риболовлі;

2.3.22. Участь членів Організації у здійсненні державними органами заходів по збереженню і збільшенню рибних запасів, підвищення продуктивності водних об’єктів;

2.3.23. Організація дієвого громадського контролю за дотриманням Правил любительського та спортивного рибальства, сприяння боротьбі з порушниками цих правил;

2.3.24. Організація трудової участі членів Організації та інших осіб у проведенні біотехнічних і інших господарських робіт, направлених на покращення стану водних об’єктів;

2.3.25. Організація масових рибальських заходів: реабілітаційні, освітні, спортивні, рекреаційні та інші формати;

2.3.26. Здійснення природоохоронних заходів: сприяння зарибленню, догляд за узбережжями та водоймами, участь в інших екологічних ініціативах;

2.3.27. Здійснення заходів, націлених на виконання правил аматорського рибальства, участь у заходах громадського контролю;

2.3.28. Пропаганда здорового способу життя через риболовлю;

2.3.29. Захист прав рибалок-аматорів;

2.3.30. Сприяння  раціональному  використанню земельних,  водних,  рекреаційних та інших природних ресурсів України, створення умов для їх відновлення;

2.3.31. Організація громадського екологічного моніторингу за станом довкілля, водними об’єктами;

2.3.32. Організація й проведення заходів, в порядку, передбаченим чинним законодавством України, спрямованих на припинення діяльності, яка загрожує екологічній безпеці, біологічному різноманіттю, здоров’ю громадян України;

2.3.33. Проводити громадські екологічні експертизи, оприлюднювати їх результати;

2.3.34. Сприяння інформуванню громадськості щодо актуальних новин та наявних проблем у сфері рибальства, екології, та природокористування України;

2.3.35. Проведення інформаційно-освітньої діяльності з питань статутної діяльності Організації;

2.3.36. Сприяння становленню в суспільстві верховенства права, забезпеченню рівності прав і свобод громадян України;

2.3.37. Сприяння розбудові та розвитку в Україні правового, демократичного  громадянського суспільства;

2.3.38. Сприяння забезпеченню дотримання законів України, шляхом здійснення громадського контролю діяльності державних органів;

2.3.39. Сприяння запровадженню дієвого громадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування;

2.3.40.  Дослідження, моніторинг та аналіз суспільних процесів, явищ та подій, пов’язаних з основною метою діяльності Організації;

2.3.41. Участь в розробці та сприяння реалізації державної політики з імпортозаміщення сільськогосподарських товарів шляхом спільної розробки і впровадження українських технологій по вирощуванню перспективних, соціально значущих аквакультур таких як кларієвий сом та інших;

2.3.42. Захист законних прав та інтересів членів Організації та інших громадян.

2.4. Для досягнення своєї мети Організація у встановленому законодавством порядку має право:

2.4.1. вільно поширювати у будь-який законний спосіб інформацію про свою роботу та напрями своєї діяльності, пропагувати свою мету (цілі);

2.4.2. вносити свої пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування;

2.4.3. проводити мирні зібрання;

2.4.4. засновувати засоби масової інформації;

2.4.5. готувати, друкувати та поширювати у будь-який, незаборонений законодавством спосіб, інформаційні матеріали з метою захисту прав, інтересів і основоположних свобод своїх членів та інших осіб, і реалізації мети Організації;

2.4.6. представляти й захищати свої права і законні інтереси, а також права і законні інтереси своїх членів, інших юридичних та фізичних осіб в органах державної влади та місцевого самоврядування, в усіх судових установах України, на підприємствах, в установах, громадських та інших організаціях;

2.4.7.  виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя;

2.4.8. підтримувати прямі міжнародні контакти та налагоджувати співробітництво з іноземними та міжнародними організаціями;

2.4.9. створювати установи та організації, а також засновувати підприємства, необхідні для виконання статутної мети (цілей);

2.4.10. виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав відповідно до чинного законодавства України;

2.4.11. проводити конференції, семінари, тренінги, конгреси, «круглі столи», прес-конференції, форуми, збори, громадські слухання, навчальні (освітні) курси, літні школи, лекції, симпозіуми, з’їзди та інші публічні заходи без мети отримання прибутку від цієї діяльності;

2.4.12.  розповсюджувати видавничу продукцію без отримання прибутку від цієї діяльності;

2.4.13. проводити громадську експертизу та аналітичні дослідження, здійснювати громадський аналіз проектів законів та інших нормативно-правових актів;

2.4.14. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

2.4.15. проводити громадські розслідування порушень прав та основоположних свобод громадян;

2.4.16. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

2.4.17. ідейно, організаційно підтримувати інші неприбуткові та неполітичні організації та установи, надавати допомогу в їхньому створенні;

2.4.18. укладати з іншими громадськими об’єднаннями на добровільних засадах угоди про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворювати відповідно до закону громадські спілки;

2.4.19. здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

2.4.20. самостійно розпоряджатися своїм майном та коштами, що залишилися після сплати податків та інших обов’язкових платежів, у відповідності із чинним законодавством України;

2.4.21. бути, відповідно до закону, виконавцем державного замовлення;

2.4.22. самостійно проводити опитування громадської думки з соціальних, економічних, гуманітарних, освітніх, просвітницьких та інших питань, та замовляти такі опитування спеціалізованим організаціям, підприємствам, установам;

2.4.23. мати інші права, які не заборонені чинним законодавством України.

 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

 3.1.  Організація створюється на невизначений термін.

3.2. Організація має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством України.

3.3. Організація має власну печатку, штампи із своїм найменуванням, може мати бланки, символіку та іншу атрибутику (емблема, герб, прапор, інший розпізнавальний знак), зразки яких затверджуються Правлінням Організації. Символіка Організації реєструється у встановленому чинним законодавством порядку.

3.4. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім майном, яке їй належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

3.5. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

 1. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

 4.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, та які досягли 14 років, визнають і підтримують мету та напрями діяльності Організації, передбачені цим Статутом.

4.2. Прийняття в члени Організації здійснюється Правлінням на підставі особистої письмової заяви або електронної анкети на вступ, форма якої затверджується Правлінням. Заява про вступ до членів Організації може також подаватися (надсилатися) в електронній формі на електронну пошту Голови Правління Організації або шляхом заповнення електронної анкети на вступ, за попередньою домовленістю між кандидатом у члени Організації та Головою Правління. Заява про прийом в члени Організації подається на ім’я Голови Правління Організації.

4.3. Кандидат у члени Організації стає її членом з моменту прийняття відповідного рішення Правлінням Організації. На підтвердження членства за рішенням Правління членам Організації можуть видаватися відповідні посвідчення.

4.4. Члени  Організації  сплачують  членські та/або добровільні  внески.  Розмір  членських внесків  членів  Організації окремо визначає Правління Організації.

4.5. Член Організації припиняє своє членство в Організації шляхом подання особисто заяви на ім’я Голови Правління Організації. Членство в Організації припиняється  з моменту подання заяви про вихід із Організації та не потребує додаткових рішень керівних органів Організації. З того самого дня припиняється перебування члена Організації на будь-яких виборних посадах у Організації, за винятком Голови Правління та Заступника Голови Правління. Членство в Організації зазначених керівників припиняється з дня, наступного за днем обрання нового Голови Правління чи Заступника Голови Правління.

4.6. Член Організації вправі подати заяву про вихід як особисто, або надіслати поштою заяву, що засвідчена нотаріусом.

4.7. Членство в Організації автоматично припиняється в разі:

 • визнання фізичної особи недієздатною або обмежено дієздатною;
 • смерті або оголошенням фізичної особи померлою.

4.8. Правління Організації має право виключити члена Організації зі складу членів  Організації у випадках:

 • якщо діяльність члена Організації суперечить меті Організації, перешкоджає її досягненню;
 • систематичного порушення ним вимог цього Статуту;
 • одноразового вчинення таким членом дій або бездіяльності, які дискредитують Організацію, підривають її авторитет, ділову репутацію або створюють таку загрозу;
 • систематичного невиконання рішень керівних органів Організації або відмови від їх виконання;
 • систематичної (два і більше разів) несплати членських внесків.

4.9. Всі члени Організації мають рівні права.

4.10. Рішення Організації про виключення члена Організації зі складу членів Організації може бути оскаржено таким членом до Загальних зборів Організації та/або суду.

4.11. У випадку добровільного виходу або виключення з Організації кошти та інше майно, внесені до Організації її членом, йому не повертається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.12. Члени Організації мають право:

 • одержувати інформацію про діяльність Організації;
 • обирати та бути обраним до статутних органів Організації;
 • вносити пропозиції в керівні органи Організації з питань, що пов’язані з її діяльністю;
 • оскаржити рішення, дії та бездіяльність керівних органів Організації;
 • припинити своє членство в Організації на підставі поданої заяви.

         4.13. Члени Організації зобов`язані:

 • брати участь у роботі Організації;
 • дотримуватись положень цього Статуту
 • виконувати рішення її керівних органів;
 • сприяти поширенню інформації про діяльність Організації;
 • своєчасно виконувати свої зобов’язання перед Організації;
 • проводити просвітницьку роботу з поширення програм Організації;
 • дотримуватися норм моралі та професійної етики;
 • популяризувати ідеї та цілі Організації та сприяти посиленню її престижу;
 • утримуватися від дій, що можуть нанести шкоду законним інтересам Організації і її членам;
 • своєчасно та у повному обсязі сплачувати членські внески.

4.14. За  активну  участь  у  роботі  Організації,  вагомий  внесок  у її  розвиток, членам Організації можуть  присвоюватись почесні звання. Члени Організації можуть заохочуватись також іншим виключно не матеріальним чином, а також у порядку, передбаченому законодавствам України,  представлятись  до  відзначення  державними нагородами та присвоєння почесних звань.

4.15. Почесним членом Організації за рішенням Правління Організації може бути особа, яка зробила значний внесок у розвиток Організації. Положення про почесних членів Організації затверджується Правлінням Організації.

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА

 5.1. Для здійснення своїх функцій Організація створює організаційну структуру, яка складається із:

5.1.1. Загальних зборів.

5.1.2. Правління.

5.1.3. Голови Правління.

5.1.4. Заступника(ів) Голови Правління.

5.1.5. Ревізійної комісії.

 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

 6.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні збори.

6.2. Право брати участь у Загальних зборах мають усі члени Організації.

6.3. Загальні збори скликаються Правлінням Організації не рідше одного разу на рік. За рішенням Правління Організації, або на вимогу Ревізійної комісії чи принаймні 10 % членів Організації, позачергові Загальні збори мають бути скликаними протягом тридцяти днів. Якщо вимога членів Організації не виконана вони мають право самі скликати позачергові Загальні збори. Чергові/позачергові Загальні збори мають право приймати рішення за присутності більшості членів Організації. Члени Організації повідомляються про скликання Загальних зборів не пізніше ніж за чотирнадцять днів до дати їх проведення органом, який здійснив (ініціював) таке скликання. Повідомлення про скликання Загальних зборів повинно містити дату, час та місце проведення Загальних зборів Організації та порядок денний.

Кожен член Організації, який бере участі у Загальних зборах, має один голос. Рішення з будь-якого питання, вказаного в підпунктах (6.4.1), (6.4.5 – в частині відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації), (6.4.7) пункту 6.4. Статуту, потребують більшості в 3/4 голосів членів Організації, які присутні і беруть участь у голосуванні. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів членів, які присутні і беруть участь у голосуванні.

За рішенням Правління рішення Загальних зборів можуть прийматися шляхом голосування через використання засобів зв’язку. У разі прийняття такого рішення Правління розробляє та затверджує Регламент проведення засідань та прийняття рішень Загальних зборів з використанням засобів зв’язку. Рішення, прийняті на засіданнях Загальних зборів з використанням засобів зв’язку оформлюються протоколом не пізніше наступного дня після їх проведення.

6.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішень про:

6.4.1. затвердження Статуту, а також змін і доповнень до Статуту;

6.4.2. визначення основних напрямків діяльності Організації;

6.4.3. затвердження звітів і доповідей інших органів управління Організації;

6.4.4. обрання, та припинення повноважень членів та Голови Правління і Заступника(ів) Голови Правління;

6.4.5.  реалізація права власності на майно та кошти Організації, а також делегування окремих повноважень та обов’язків щодо господарського управління активами Організації іншим органам управління Організації;

6.4.6.  скасування рішень керівних органів, прийнятих з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації;

6.4.7.   прийняття рішення про припинення діяльності Організації (реорганізація або саморозпуск), призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

6.4.8. Загальні збори можуть також розглядати та приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Організації.

6.5. Правління є виконавчим органом Організації та здійснює управління діяльністю Організацією в період між Загальними зборами. Правління обирають Загальні збори терміном на п’ять років. Кількісний склад Правління визначається Загальними зборами. Члени Правління можуть бути переобраними повторно.

6.6. Засідання Правління скликаються Головою Правління Організації один раз на два місяці або на вимогу однієї третини членів Правління чи Ревізійної комісії. Правління має право приймати рішення за присутності більше половини членів. Правління приймає рішення більшістю голосів осіб, які присутні і беруть участь у голосуванні. За поділу голосів вирішальним є голос Голови Правління Організації.

Про чергове засідання Правління його члени мають бути повідомлені не менше ніж за 5 днів до засідання із зазначенням місця, часу проведення засідання і порядку денного. Повідомлення про позачергове засідання Правління, що скликається з питань, що вимагають термінового вирішення, можуть надсилатися шляхом передачі телеграм, телефонограм, факсограм чи електронних листів за 3 дні до дати проведення засідання. При цьому допускається прийняття рішень з невідкладних питань шляхом опитування членів Правління і обміну факсограмами, повідомленнями по електронній пошті. Прийняте таким чином рішення має бути запротокольоване і підтверджене на наступному засіданні Правління Організації.

Правління може приймати рішення шляхом голосування з використанням засобів зв’язку. У цьому разі Правління попередньо розробляє та затверджує Регламент проведення засідань та прийняття рішень Правління з використанням засобів зв’язку.

Для ведення робіт по напрямах статутної діяльності Організації Правління може створювати робочі комітети, визначати їх склад та компетенцію. Комітети підзвітні Правлінню Організації.

Члени Правління Організації, які протягом календарного року не брали участі у половині засідань Правління, що регулярно скликалися, і/або не приймали участь в обговорені за допомогою телеграм, телефонограм, факсограм чи електронних листів, підлягають виключенню з членів Правління Організації і переобранню на Загальних зборах Організації.

6.7. Голова Правління відповідає за підготовку і ведення засідань Правління і Загальних зборів, зберігання протоколів та іншої документації їх попередніх засідань.

6.8.  До виключної компетенції Правління належить:

6.8.1. визначення дати, місця проведення і порядку денного чергових (чи позачергових) Загальних зборів Організації;

6.8.2.  затвердження програм діяльності Організації відповідно до Статуту;

6.8.3.  визначення фінансових та майнових питань Організації;

6.8.4. прийняття рішень про заснування підприємств та організацій, а також рішень про їх ліквідацію;

6.8.5.   сприяння розширенню джерел фінансування Організації;

6.8.6.  затвердження  проекту щорічного бюджету Організації та внесення у разі потреби змін до нього;

6.8.7.  прийняття до (та виключення з) членів Організації;

6.8.8.  затвердження штатного розкладу;

6.8.9.  прийняття рішень про заснування громадських спілок;

6.8.10. ініціювання пропозицій до Загальних зборів щодо внесення змін до персонального складу Правління;

6.8.11. затвердження Положення про членство в Організації та інших Положень Організації;

6.8.12. затвердження механізму сплати членських внесків та їх розмір;

6.8.13. затвердження символіки та іншої атрибутики Організації;

6.8.14. прийняття рішення щодо утворення та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації, визначення місцезнаходження відокремлених підрозділів;

6.8.15. прийняття рішення про призначення та звільнення керівника відокремленого підрозділу Організації;

6.8.16. здійснення інших повноважень, що не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

6.9.  Голова Правління забезпечує поточну діяльність та організацію виконання рішень органів управління Організації та є вищою посадовою особою (керівником) Організації. Голова Правління очолює Правління Організації, входить до складу Правління Організації за посадою та головує на засіданнях Правління Організації. У разі неможливості Головою Правління прийняти участь у засіданні Правління Організації, на такому засіданні головує один з Заступників Голови Правління, або один з членів Правління. Голову Правління Організації обирають Загальні збори терміном на п’ять років.

6.10. Голова Правління Організації в межах своєї компетенції:

6.10.1. без доручення (довіреності) діє від імені Організації у відносинах з органами державного управління і місцевого самоврядування, а також іншими юридичними та фізичними  особами;

6.10.2. керує роботою Організації, контролює виконання статутних вимог, рішень Загальних зборів та Правління Організації;

6.10.3. очолює роботу Організації;

6.10.4. представляє Організацію і видає довіреності іншим особам на представництво інтересів Організації;

6.10.5.  від імені Організації вчиняє правочини, укладає та підписує, вносить зміни та розриває угоди, договори, контракти з будь-якими особами у межах, визначених цим Статутом, розпоряджається коштами та майном Організації;

6.10.6. відкриває рахунки в банківських та інших фінансових установах, підписує фінансові документи і керує фінансовою діяльністю Організації;

6.10.7.  видає накази, обов’язкові для виконання членами і працівниками Організації та її робочих підрозділів;

6.10.8. здійснює прийняття і звільнення працівників Організації, керує їх діяльністю;

6.10.9. складає і подає звіти про діяльність Організації;

6.10.10. здійснює подання Загальним зборам щодо призначення та звільнення Заступників Голови Правління;

6.10.11. здійснює інші дії та провадить іншу діяльність, спрямовані на реалізацію статутної мети і напрямів діяльності Організації не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Правління Організації.

6.11. Заступник Голови Правління (їх може бути декілька) є керівною посадовою особою Організації. Призначення та звільнення (в тому числі й дострокове) з посади Заступників Голови Правління здійснюють Загальні збори Організації за поданням Голови Правління. Заступники Голови Правління призначаються терміном на п’ять років.

6.12. Заступник Голови Правління в межах своєї компетенції:

6.12.1. за дорученням (довіреністю) Голови Правління діє від імені Організації у відносинах з органами державного управління і місцевого самоврядування, а також іншими особами;

6.12.2.    представляє Організацію і видає довіреності іншим особам на представництво інтересів Організації;

6.12.3.    в межах своєї компетенції та на підставі довіреності, виданої Головою Правління, укладає угоди, договори, контракти, на умовах, визначених цим Статутом та внутрішніми документами Організації;

6.12.4.   в межах своєї компетенції видає накази, обов’язкові для виконання членами і працівниками Організації та її робочих підрозділів;

6.12.5.    здійснює інші дії та провадить іншу діяльність, спрямовані на реалізацію статутних мети і завдань Організації.

6.13. Заступник Голови Правління є підзвітним та підконтрольним Загальним зборам Організації. За рішенням Загальних зборів, а в період між Загальними зборами – за письмовим наказом Голови Правління, до компетенції Заступника Голови Правління можуть бути передані інші повноваження, за винятком тих, що відносять до виключної компетенції Загальних зборів та Правління Організації. У разі тимчасової відсутності або неможливості Головою Правління виконувати свої обов’язки, його обов’язки виконує один з Заступників Голови Правління, що визначається письмовим наказом Голови Правління, а у разі неможливості отримання вказаного документа – за рішенням Правління Організації. Заступники Голови Правління входять до складу Правління за посадою.

6.14. Контрольним органом Організації є Ревізійна комісія. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами в складі голови та не менше, ніж двох членів Ревізійної комісії терміном на три роки. Кількісний та персональний склад Ревізійної комісії визначається Загальними зборами. У разі недостатньої кількості членів Організації для сформування складу Ревізійної комісії, Загальні збори можуть відкладати питання про обрання кількісного та персонального складу Ревізійної комісії до відповідного збільшення кількості членів Організації. Ревізійна комісія щорічно звітує про свою роботу перед членами Організації на Загальних зборах.

6.15. Ревізійна комісія здійснює контроль за діяльністю Правління, Голови Правління, та Організації в цілому, а також за діяльністю суб’єктів підприємницької діяльності, що створені Організацією одноособово (надалі в цьому розділі – об’єкти контролю).

6.16. Ревізійна комісія контролює:

 • дотримання об’єктами контролю їх повноважень при прийнятті рішень, укладенні та виконанні договорів, виконанні затверджених Правлінням Організації програм чи наданні благодійної допомоги в інших формах;
 • витрату коштів та майна Організації, відповідності їх використання затвердженому кошторису та програмами Організації;
 • ефективність використання майна Організації як самою Організацією, так і заснованими одноособово Організацією суб’єктами підприємницької діяльності;
 • відповідність кількісного та якісного складу персоналу об’єктів контролю їхнім завданням та функціям;
 • підготовку та доведення до відома Організації результатів перевірок, проведених в об’єктах контролю;
 • складання та подання на розгляд та затвердження Організацією висновку з детальним аналізом та коментарем річних звітів та балансів Організації;
 • розгляд скарг на рішення керівних органів Організації.

6.17. Для виконання повноважень, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, кожен з її членів має право:

 • безперешкодного доступу до всіх приміщень, що використовуються об’єктами контролю;
 • доступу до документів, що використовуються чи створюються в процесі роботи об’єктами контролю, до документів про облік товарно-матеріальних цінностей, про проведені розрахунки з третіми особами;

6.18. Ревізійна комісія скликається головою Ревізійної комісії по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

6.19. Ревізійна комісія повноважна вирішувати питання, віднесені до її компетенції, за умови присутності на її засіданні більшості членів Ревізійної комісії.

6.20. Рішення Ревізійної комісії приймаються більшістю голосів і оформлюються протоколами, підписаними більшістю членів Ревізійної комісії.

 1. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 7.1. Кожен член Організації має право оскаржити рішення, дії та бездіяльності керівних органів Організації.

7.2. Скарги на рішення керівних органів відокремлених підрозділів, Голови Правління, Заступників Голови Правління Організації розглядаються Правлінням Організації протягом місяця з дати їх надходження і заявнику в письмовій формі надсилається відповідне рішення щодо розгляду скарги.

7.3. Скарги на рішення Правління Організації та Ревізійної комісії розглядаються черговими або позачерговими Загальними зборами Організації, але не пізніше ніж протягом місяця з дати їх надходження і заявнику в письмовій формі надсилається відповідне рішення щодо розгляду скарги.

7.4. Оскаржувані рішення Загальних зборів Організації, прийняті з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації можуть бути скасовані в судовому порядку.

 1. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 8.1. Керівні органи Організації, а саме Правління Організації, а також Ревізійна комісія щорічно звітує про свою роботу перед членами Організації на Загальних зборах.

8.2. Звіт готує окремо кожен керівний орган Організації відповідно до організаційної структури в Організації. Окремо звіт про свою діяльність на займаних посадах готують Голова Правління та Заступники Голови Правління Організації.

8.3. У звіті відображається інформація про виконання керівними органами Організації своїх функцій та обов’язків, результати роботи по основним напрямам діяльності Організації, а також інші результати діяльності, які були досягнуті керівними органами Організації протягом року. Дана інформація доводиться до відома членам Організації.

 1. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

 9.1. Організація у відповідності з своїми статутними метою та напрямками діяльності, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України.

9.2. Міжнародна діяльність Організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

9.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

9.4. Організація:

 • організовує обмін делегаціями, сприяє організації за участю іноземних партнерів турнірів, змагань, конференцій, виставок, ярмарок, учбово-тренувальних зборів, семінарів відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;
 • проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;
 • реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.
 1. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА ТА КОШТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 10.1. Організація може мати у власності рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах та необхідне для здійснення її статутної діяльності.

10.2. Майно та кошти Організації формується за рахунок:

10.2.1. благодійних внесків, безповоротної фінансової допомоги та добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних;

10.2.2.  членських та добровільних внесків членів Організації;

10.2.2.  грантів, що мають цільовий характер;

10.2.2.  коштів або майна, які надходять безоплатно, гуманітарної допомоги;

10.2.3.  пасивних доходів;

10.2.4. дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого фондів або у межах благодійної допомоги.

10.3. Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами (учасниками) або державою, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законодавством України.

10.4. Організація має право здійснювати господарську діяльність без мети отримання прибутку, що сприяє досягненню її мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності  визначених Статутом Організації.

10.5. Організація є власником майна, що їй належить, здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться в її власності.

10.6. Доходи(прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності  визначених Статутом Організації.

10.7. Доходи (прибутки) та активи Організації або їх частини, заборонено розподіляти між засновниками (учасниками), членами та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) Організації, членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

 1. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ

 11.1. Організація та створені нею установи та організації здійснюють відповідно до чинного законодавства оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, подає статистичну звітність у встановленому порядку і обсязі відповідним державним органам, реєструється в органах Державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі згідно з чинним в Україні законодавством.

11.2. Організація звітує про свою діяльність і використання майна та/або коштів перед членами Організації.

11.3. Фінансовий рік Організації співпадає з календарним. Перший фінансовий рік Організації починається з дня її державної реєстрації і продовжується до 31 грудня.

11.4. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

 1. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ.                     12. Відокремлені підрозділи Організації:
 • не є юридичними особами;
 • утворюються за територіальним принципом на рівні області, району, міста; місцезнаходження відокремлених підрозділів визначає Правління;
 • утворюються та припиняють діяльність за рішенням Правління Організації;
 • діють згідно Статуту Організації;
 • користуються майном,  яке  передається  їм  за  рішенням  Правління Організації для досягнення цілей Організації;
 • здійснюють діяльність в межах повноважень, які затверджуються Правлінням

Організації.

12.2. Відокремлені підрозділи:

 • надають консультативну та іншу допомогу членам Організації та іншим

громадянам за їх зверненнями;

 • налагоджують співпрацю та  обмін  досвідом   з  громадськими організаціями

свого регіону;

 • за дорученням  Правління Організації  організовують та  сприяють проведенню заходів  Організації у  своєму регіоні;
 • беруть участь   у   розробці   заходів   з   питань   обміну   досвідом членів

Організації,  що сприятиме підвищенню їх кваліфікації;

 • здійснюють іншу діяльність згідно Статуту Організації.

12.3.  Керівник відокремленого підрозділу Організації:

 • призначається і звільняється Правлінням Організації;
 • діє на підставі довіреності, виданої Головою Правління Організації;
 • підпорядкований та підзвітний Правлінню Організації;
 • здійснює керівництво відокремленим підрозділом.

12.4. Звільнення Керівника відокремленого підрозділу та/або закриття відокремленого підрозділу відбувається за  рішенням Правління.

 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

13.1.   Припинення діяльності Організації може бути проведене шляхом її саморозпуску, реорганізації або за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск).

13.2.   Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними зборами, якщо за це проголосували 3/4 членів Організації, присутніх на засіданні Загальних зборів. Загальні збори, які прийняли рішення про саморозпуск Організації, створюють ліквідаційну комісію для проведення припинення Організації, як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її саморозпуску відповідно до цього Статуту та законодавства України. Ліквідаційна комісія забезпечує виконання процедури саморозпуску Організації, як юридичної особи відповідно до вимог законодавства України.

13.3.  Рішення про реорганізацію Організації приймається Загальними зборами, якщо за це проголосували 3/4 членів Організації, присутніх на засіданні Загальних зборів. У випадку реорганізації Організації, її права та обов’язки переходять до її правонаступника. Процедура реорганізації Організації здійснюється  відповідно до норм чинного законодавства України.

13.4. При припиненні Організації (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) майно, кошти та інші активи, повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

13.5. У разі прийняття рішення судом про заборону Організації майно, кошти та інші активи Організації за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

 14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

  14.1. Зміни до цього Статуту приймаються Загальними зборами Організації.

14.2. Зміни до цього Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ніж 3/4 членів Організації, присутніх на засіданні Загальних зборів.

14.3. Про зміни до Статуту Організації обов’язково повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації у відповідності до чинного законодавства України.

 ПІДПИСИ:

 Головуючий Загальних зборів ___________ Мороз Євгеній Анатолійович

 Секретар Загальних зборів _______________Данилов Олександр Миколайович

Новини